Konačna rang lista kandidata za upis na studije

Komisija za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2020/21. godinu, na osnovu odredaba člana 97., 98., 99. i 100. stav 2., 3. i 5. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. gl. RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni) i člana 15–22. i člana 24. Pravilnika o studijama Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija br. 159/2-1 od 26.06.2020. godine, dana 14.09.2020. godine utvrdila je i objavila

Konačnu rang listu

svih kandidata sa ukupnim brojem poena stečenim po svim kriterijumima utvrđenim Konkursom

Konačnu rang listu možete videti ovde.

U skladu sa Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2020/21. godinu, (objavljeno u„Sl. gl. RS“, br. 78/2020) upis na visokoškolsku ustanovu, u okviru programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine, lica sa invaliditetom i državljanina RS koji je u šk. 2019/20. završio srednju školu u inostranstvu, može da ostvari student koji je položio prijemni ispit, a Odlukom Vlade RS 05 broj 612-4077/2020 od 21.05.2020. godine utvrđeno je da pravo na upis na studije koje se finansiraju iz budžeta stiče po jedan student svake navedene grupe lica.

Mesto na Konačnoj rang-listi i broj ukupno postignutih poena određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija i u kom statusu finansiranja.

Kandidat može biti upisan u statusu finansiranja iz budžeta ukoliko se nalazi na listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ima ukupno više od 50 poena.

Kandidati koji imaju manje od 30 poena ne mogu se upisati u Akademiju strukovnih studija Zapadna Srbija – Odsek Valjevo.

U P I S kandidata na 17 budžetskih mesta (Odluka Vlade RS objavljena u „Sl. gl. RS“ br. 76/2020) Odsek Valjevo će vršiti 16.09.2020. godine od 10 časova u terminima utvrđenim u rasporedu koji je objavljen na oglasnoj tabli i sajtu Odseka Valjevo.

Upis će se vršiti isključivo prozivkom kandidata prema redosledu na Konačnoj rang-listi kako bi se omogućilo da kandidati sa boljim rezultatima imaju prednost pri izboru studijskog programa i statusa finansiranja.

Nedolazak kandidata u tačno određeno vreme prozivke povlači gubljenje prava prvenstva u izboru studijskog programa i statusa finansiranja. U tom slučaju Odsek Valjevo će upisati umesto njega drugog kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi.

OVA RANG-LISTA OBJAVLJENA JE NA OGLASNOJ TABLI I VEB SAJTU ODSEKA VALJEVO DANA 03.07.2020. godine I SMATRA SE DA JE NA TAJ NAČIN URUČENA SVAKOM KANDIDATU.

Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata i sticanje statusa studenta.

Konačna rang lista objavljena je 14.09.2020. godine u 12:00 časova.

 

 

 

Komisija za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2020/21. godinu, na osnovu odredaba člana 97., 98., 99. i 100. stav 2., 3. i 5. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. gl. RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni) i člana 15–22. i člana 24. Pravilnika o studijama Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija br. 159/2-1 od 26.06.2020. godine, dana 14.09.2020. godine utvrdila je i objavila

Konačnu rang listu

svih kandidata za upis na daljinske studije sa ukupnim brojem poena stečenim po svim kriterijumima utvrđenim Konkursom

Konačna rang listu možete videti ovde.

Kandidat može biti upisan u statusu samofinansiranja ukoliko ima ukupno više od 30 poena. Kandidati koji imaju manje od 30 poena ne mogu se upisati u Akademiju strukovnih studija Zapadna Srbija – Odsek Valjevo.

OVA RANG-LISTA OBJAVLJENA JE NA OGLASNOJ TABLI I VEB SAJTU ODSEKA VALJEVO DANA 14.09.2020. godine I SMATRA SE DA JE NA TAJ NAČIN URUČENA SVAKOM KANDIDATU.

Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata i sticanje statusa studenta.

Konačna rang lista objavljena je 14.09.2020. godine u 12:00 časova

 

 

 

Komisija za upis studenata

u prvu godinu studija školske 2020/2021 god.

(imenovana rešenjem broj 124/05/06 od 16.06.2020. g.)

Mr Vesna Marković, s.r.

Dr Ljiljana Trumbulović, s.r.

Dr Mlađen Vićentić, s.r.

 

 

 

Podkomisija za upis studenata

u prvu godinu studija školske2020/2021 god.

(imenovana rešenjem broj 124/05/06 od 16.06.2020 g.)

Dr Snežana Rakić, s.r.

Dr Dragoslava Sredojević, s.r.

Branko Ćebić MA, s.r.

 

VD predsednika Akademije

Dr Ljubica Diković, prof. str. stud., s.r.