Stručna praksa 1 PEK – Virtuelno preduzeće – predaja praktikuma

Studenti koji žele da polažu Stručnu prkasu 1 u oktobarskom ispitnom roku treba da predaju Popunjen praktikum sa Evidencijom realizovane Stručne prakse na prijavnici Škole do 17. septembra (do 15h). Studenti pregledane praktikume mogu uzeti od 21.septembra (od 15h) na istom mestu.Pozitivno ocenjene vežbe su uslov za izlazak na ispit iz Stručne prakse 1 (odbranu napisanog elaborata). Za sve nejasnoće tokom izrade zadataka (popunjavanja Praktikuma) studenti mogu kontaktirati sledećenastavnike po podsegmentima: