Konačna rang lista kandidata za upis na studije

Komisija za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2020/21. godinu, na osnovu odredaba člana 97., 98., 99. i 100. stav 2., 3. i 5. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. Gl. RS“ br. 88/2017, 27/2018 – dr. Zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020 – dr.zakoni) i člana 15 – 22 i člana 24. Pravilnika o studijama Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija  br. 159/2-1 od 26.06.2020. godine, dana 06.10.2020. godine utvrdila je i objavila

KONAČNU RANG LISTU KANDIDATA ZA UPIS NA STUDIJE

 

Konačnu rang listu možete videti ovde.

U skladu sa Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2020/21. godinu, (objavljeno u „Sl. gl. RS“, br. 78/2020) upis na visokoškolsku ustanovu, u okviru programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine, lica sa invaliditetom i državljanina RS koji je u šk. 2019/20 završio srednju školu u inostranstvu, može da ostvari student koji je položio prijemni ispit, a Odlukom Vlade RS 05 broj 612-4077/2020 od 21.05.2020. godine utvrđeno je da pravo na upis na studije koje se finansiraju iz budžeta stiče po jedan student svake navedene grupe lica.

Kandidat koji smatra da redosled kandidata na rang-listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom može podneti prigovor Komisiji za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, u roku od 24 sata od objavljivanja privremene rang-liste.

Komisija za upis donosi Odluku po prigovoru u roku od 24 sata od podnošenja prigovora. Kandidat može izjaviti žalbu protiv Odluke Komisije predsedniku Akademije u roku od 24 sata od objavljivanja Odluke Komsije za upis.

Predsednik Akademije odlučuje po žalbi u roku od 24 sata od podnošenja žalbe.

Odluka Predsednika Akademije u postupku sprovođenja Konkursa je konačna.

Privremena rang lista objavljena je 06.10.2020. godine u 12.00 časova.

Komisija za upis