Konkurs za upis u I godinu master strukovnih studija u III oktobarskom roku

AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA ZAPADNA SRBIJA
ODSEK VALjEVO

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA NA STUDIJE DRUGOG STEPENA –
MASTER STRUKOVNE STUDIJE U ŠK. 2020/21.

TREĆI (OKTOBARSKI) KONKURSNI ROK

 

STUDIJSKI PROGRAMUkupan broj studenata koji se samofinansiraju
POSLOVNA EKONOMIJA I INFORMATIKA33
Ukupno studenata:33

 

 

Na program master strukovnix studija, koji traje dve školske godine za ostvarenje 120 ESPB bodova, mogu se upisati kandidati koji su u prethodnom studiranju ostvarili najmanje 180 ESPB bodova, odnosno koji su završili:

 • osnovne strukovne studije,
 • osnovne studije više škole u najmanjem trajanju od tri godine, po Zakonu koji je važio pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Kandidati koji su završili osnovne strukovne studije, studenti i diplomci specijalističkih strukovnih studija koji su diplomu stekli na Odsecima Akademije ne polažu kvalifikacioni prijemni ispit. Pored ovih kandidata, kvalifikacioni prijemni ispit ne polažu ni kandidati koji su završili strukovne studije prvog stepena ili započeli strukovne studije drugog stepena u drugoj visokoškolskoj ustanovi iz oblasti koje se izučavaju na Akademiji i na koju kandidat konkuriše.

Kandidati za upis koji ne poseduju prethodno navedene kompetencije za upis na studijski program, polažu kvalifikacioni prijemni ispit.

Redosled kandidata i sticanje prava na upis na master strukovne studije utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma, saglasno Pravilniku o master strukovnim studijama:

 • prosečna ocena na završenim osnovnim strukovnim studijama (zaokružena na dve decimale) i
 • dužina studiranja.

Prednost prilikom upisa imaju kandidati sa višom prosečnom ocenom na završenim osnovnim strukovnim studijama.

Ukoliko dva ili više kandidata imaju istu prosečnu ocenu prednost ima kandidat koji je u kraćem roku završio osnovne strukovne studije.

Pravo na upis stiče kandidat koji je rangiran u okviru odobrenog broja za upis master studijskog programa određen Uverenjem o akreditaciji studijskog programa strukovnih master studija.

 

 • Prijavljivanje kandidata za upis i predaja dokumenata: od 26. do 29. oktobra 2020. godine od 8 do 15 časova.
 • Polaganje kvalifikacionog prijemnog ispita: 30. oktobra godine (petak) u 12 časova.
 • Objavljivanje privremene rang liste: 2. novembra 2020. godine u 12 časova.
 • Objavljivanje konačne rang liste: 5. novembra 2020. godine u 12 časova.
 • Upis primljenih kandidata: 6. novembra godine od 8 do 15 časova.

 

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, Odsek Valjevo će upisati drugog kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi.

Potrebna dokumenta za prijavljivanje:

 • Prijava na propisanom obrascu,
 • Neoverena fotokopija diplome ili uverenja o završenim osnovnim studijama,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje kvalifikacionog prijemnog ispita ILI dokaz o uplati naknade za obradu zahteva

na tekući račun: 840-2114666-27, obavezan poziv na broj: 06.

 

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA.

 

Školarina iznosi 78.000,00 dinara i može se platiti u celosti ili u ratama, i to:

 

 • Uplatom celokupnog iznosa školarine.
 • Uplatom iznosa školarine u dve, tri, četiri ili šest
 • Uplatom iznosa školarine u više rata, tako što će student uplatiti deo školarine do 15. januara 2021. godine, a preostali iznos putem administrativne zabrane na zaradu studenta ili roditelja studenta u 10 rata. (Ovaj način plaćanja moguć je ukoliko je student ili roditelj zaposlen u državnoj firmi ili firmi u kojoj ima redovna primanja).
 • Uplatom iznosa školarine u više rata, tako što će student uplatiti deo školarine do 14. januara 2021. godine i deponovati 10 čekova koji će biti realizovani u periodu do 30. novembra 2021. godine.

 

Prilikom upisa student plaća 2.000,00 dinara na ime materijalnih troškova.

Sa kandidatima koji se upisuju na master strukovne studije Akademija – Odsek Valjevo zaključuje ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                     Predsednik Akademije

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Dr Ljubica Diković, prof. struk. stud.       s.r.