Stručna praksa 1 (PEK1) – predaja elaborata (julski ispitni rok)

Stručna praksa 1 PEK – julski ispitni rok (Virtuelno preduzeće – predaja praktikuma) 

Studenti koji žele da polažu Stručnu prkasu 1 u julskom ispitnom roku  treba da predaju popunjen praktikum sa Evidencijom realizovane Stručne prakse do 21.06.2021. godine do 14:00 (predaja na prijavnici Akademije). Studenti pregledane praktikume mogu uzeti od 25.06.2021. godine (od 15:00) na istom mestu. Pozitivno ocenjene vežbe su uslov za izlazak na ispit iz Stručne prakse 1 (odbranu napisanog elaborata). Za sve nejasnoće tokom izrade zadataka (popunjavanja Praktikuma) studenti mogu kontaktirati sledeće nastavnike po podsegmentima: