Konkurs za upis na master studije u šk. 2021/22. godini u septembarskom konkursnom roku

AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA ZAPADNA SRBIJA

ODSEK VALJEVO

 

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER STRUKOVNIH STUDIJA ŠK. 2021/22.

 

DRUGI (SEPTEMBARSKI) KONKURSNI ROK

 

 

STUDIJSKI PROGRAM
Ukupan broj studenata koji se samofinansiraju
POSLOVNA EKONOMIJA I INFORMATIKA
48
Ukupno studenata:48

  

 

Na program master strukovnix studija, koji traje dve školske godine za ostvarenje 120 ESPB bodova, mogu se upisati kandidati koji su u prethodnom studiranju ostvarili najmanje 180 ESPB bodova, odnosno koji su završili:

 • osnovne akademske ili strukovne studije,
 • osnovne studije više škole u najmanjem trajanju od tri godine, po Zakonu koji je važio pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Kandidati koji su završili osnovne strukovne studije, studenti i diplomci specijalističkih strukovnih studija koji su diplomu stekli na Odsecima Akademije ne polažu kvalifikacioni prijemni ispit. Pored ovih kandidata, kvalifikacioni prijemni ispit ne polažu ni kandidati koji su završili akademske ili strukovne studije prvog stepena ili započeli akademske ili strukovne studije drugog stepena u drugoj visokoškolskoj ustanovi iz oblasti koje se izučavaju na Akademiji i na koju kandidat konkuriše.

Kandidati za upis koji ne poseduju prethodno navedene kompetencije za upis na studijski program, polažu kvalifikacioni prijemni ispit.

Redosled kandidata i sticanje prava na upis na master strukovne studije utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma, saglasno Zakonu o visokom obrazovanju i Pravilniku o master strukovnim studijama:

 • prosečna ocena na završenim osnovnim akademskim ili strukovnim studijama (zaokružena na dve decimale) i
 • dužina studiranja.

Prednost prilikom upisa imaju kandidati sa višom prosečnom ocenom na završenim osnovnim akademskim ili strukovnim studijama.

Ukoliko dva ili više kandidata imaju istu prosečnu ocenu prednost ima kandidat koji je u kraćem roku završio osnovne akademske ili strukovne studije.

Pravo na upis stiče kandidat koji je rangiran u okviru odobrenog broja za upis master studijskog programa određen Uverenjem o akreditaciji studijskog programa strukovnih master studija.

 • Prijavljivanje kandidata za upis i predaja dokumenata: od 27. septembra do 1. oktobra 2021. godine od 8 do 15 časova.
 • Polaganje kvalifikacionog prijemnog ispita: 4. oktobra godine u 12 časova.
 • Objavljivanje privremene rang liste: 5. oktobra 2021. godine u 12 časova.
 • Pravo prigovora na rang listu: 8. oktobra 2021. godine do 12 časova.*
 • Objavljivanje konačne rang liste: 11. oktobra 2021. godine u 12 časova.
 • Upis primljenih kandidata: 12. oktobra godine od 8 do 15 časova.

 

*Kandidat koji smatra da redosled kandidata na rang-listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom može podneti prigovor Komisiji za upis, u roku od tri dana od dana objavljivanja privremene rang-liste. O prigovoru odlučuje predsednik Akademije rešenjem, po pribavljenom mišljenju Komisije za upis, u roku od 24 sata od ulaganja prigovora. Odluka Predsednika Akademije u postupku sprovođenja Konkursa je konačna.

Po okončanju postupka po eventualnim prigovorima kanndidata, za Odsek Valjevo utvrđuje se i objavljuje Konačna rang-lista sa redosledom kandidata za upis.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, Odsek Valjevo će upisati drugog kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi.

 

Potrebna dokumenta za prijavljivanje:

 • Prijava na propisanom obrascu,
 • Neoverena fotokopija diplome ili uverenja o završenim osnovnim studijama,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje kvalifikacionog prijemnog ispita ILI dokaz o uplati naknade za obradu zahteva na tekući račun: 840-2114666-27, poziv na broj 06.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA.

Školarina iznosi 78.000,00 dinara i može se platiti na sledeći način:

Uplatom celokupnog iznosa od 78.000,00 dinara.
Uplatom iznosa od 78.000,00 dinara u dve jednake rate i to: prve rate od 10 – 15.01.2022. godine, a druge rate od 10 – 15.07.2022. godine.
Uplatom iznosa od 78.000,00 dinara u tri jednake rate i to: prve rate od 10 – 15.01.2022. godine, druge rate od 10 – 15.05.2022. godine, a treće rate od 10 – 15.09.2022. godine.
Uplatom iznosa od 78.000,00 dinara u četiri jednake rate i to: prve rate od 10 – 15.01.2022. godine, druge rate od 10 – 15.04.2022. godine, treće rate od 10 – 15.07.2022. godine, a četvrte rate od 10 – 15.10.2022. godine.
Uplatom iznosa od 78.000,00 dinara u šest jednakih rata i to: prve rate od 10 – 15.01.2022. godine, druge rate od 10 – 15.03.2022. godine, treće rate od 10 – 15.05.2022. godine, četvrte rate od 10 – 15.07.2022. godine, pete rate od 10 – 15.09.2022. godine, a šeste rate od 10 – 15.11.2022. godine.
Uplatom iznosa od 78.000,00 dinara u više rata, tako što će student uplatiti 18.000,00 dinara u periodu od 10 – 15.01.2022. godine, a preostali iznos školarine od 60.000,00 dinara putem administrativne zabrane na zaradu studenta ili roditelja studenta (10 rata po 6.000,00 dinara). (Ovaj način plaćanja moguć je ukoliko je student ili roditelj zaposlen u državnoj firmi ili firmi u kojoj ima redovna primanja).
Uplatom iznosa od 78.000,00 dinara u više rata, tako što će student uplatiti 28.000,00 dinara u periodu od 10 – 15.01.2022. godine i deponovati 10 čekova koji će biti realizovani u periodu od 28.02.2022-30.11.2022. godine. Prilikom upisa i zaključenja ugovora deponent čekova MORA biti prisutan.

Prilikom upisa student plaća 3.000,00 dinara na ime materijalnih troškova.

Sa kandidatima koji se upisuju na master strukovne studije, Akademija zaključuje ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Tekst konkursa za upis u I godinu osnovnih strukovnih studija možete preuzeti na sledećem LINKU.

 

 

Predsednik Akademije

dr Ljubica Diković, prof. struk. stud.