Konačna rang lista kandidata za upis na studije u III konkursnom roku

Komisija za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2021/22. godinu, na osnovu odredaba člana 97., 98., 99. i 100. stav 2., 3. 5. i 9. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. gl. RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 – dr. zakon), člana 15–22. i člana 24. Pravilnika o studijama Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija br. 159/2-1 od 25.06.2020. godine i Pravilnika o upisu studenata na osnovne studije na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija br. 84/7-1 od 04.06.2020. godine, dana 05.10.2021. godine utvrdila je i objavila

 

KONAČNU RANG LISTU  

svih kandidata sa ukupnim brojem poena stečenim po svim kriterijumima utvrđenim Konkursom

 

Konačnu rang listu možete videti ovde.

U skladu sa Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2021/2022. godinu, (objavljeno u „Sl. gl. RS“, br. 59/2021) upis na visokoškolsku ustanovu, u okviru programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine, lica sa invaliditetom i državljanina RS koji je u šk. 2020/21. završio srednju školu u inostranstvu, može da ostvari student koji je položio prijemni ispit, a Odlukom Vlade RS 05 broj 612-4875/2021 od 27.05.2021. godine utvrđeno je da pravo na upis na studije koje se finansiraju iz budžeta stiče po jedan student svake navedene grupe lica.

Mesto na Konačnoj rang-listi i broj ukupno postignutih poena određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija i u kom statusu finansiranja.

Kandidat može biti upisan u statusu finansiranja iz budžeta ukoliko se nalazi na listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ima ukupno više od 50 poena.

Kandidati koji imaju manje od 30 poena ne mogu se upisati u Akademiju strukovnih studija Zapadna Srbija – Odsek Valjevo.

U P I S kandidata na 4 budžetska mesta (Odluka Vlade RS objavljena u „Sl. gl. RS“, br. 53/2021) Odsek Valjevo će vršiti 06.10.2021. godine u 10 časova.

Upis će se vršiti isključivo prozivkom kandidata prema redosledu na Konačnoj rang-listi kako bi se omogućilo da kandidati sa boljim rezultatima imaju prednost pri izboru studijskog programa i statusa finansiranja.

Nedolazak kandidata u tačno određeno vreme prozivke povlači gubljenje prava prvenstva u izboru studijskog programa i statusa finansiranja. U tom slučaju Odsek Valjevo će upisati umesto njega drugog kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi.

OVA RANG-LISTA OBJAVLJENA JE NA OGLASNOJ TABLI I VEB SAJTU ODSEKA VALJEVO DANA 05.10.2021. godine I SMATRA SE DA JE NA TAJ NAČIN URUČENA SVAKOM KANDIDATU.

Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata i sticanje statusa studenta.

Konačna rang lista objavljena je 05.10.2021. godine u 12.00 časova.

Komisija za upis